+31(0) 23 2010503
NL / EN
LIGHT International Watertappunt Studio CSP BBQ
Menu
HomeVoorwaarden

Algemene voorwaarden Studio CSP

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio CSP met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

1.2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de gesloten overeenkomst prevaleert hetgeen in de overeenkomst is bepaald.

1.4. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan wordt de nietige of vernietigde bepaling geacht te zijn geconverteerd in een geldige bepaling, aldus dat de inhoud daarvan zoveel mogelijk overeenkomt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling en waarvan duidelijk is dat Studio CSP  deze geconverteerde bepaling in de Algemene Voorwaarden zou hebben opgenomen indien zij zich bewust was geweest van de ongeldigheid van de vernietigde bepaling.

1.5. Studio CSP  wijst de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar op d.d. 24-03-2011 en treden uitdrukkelijk in de plaats van de algemene handelsvoorwaarden van Light International gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op d.d. 10/06/1996.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle aanbiedingen van Studio CSP zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Studio CSP ondanks het ontbreken van een ondertekende offerte of opdrachtbevestiging een aanvang maakt met de uitvoering van haar werkzaamheden, dan worden die werkzaamheden geacht plaats te vinden op grond van de verzonden maar niet ondertekende offerte of opdrachtbevestiging met toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Alle door Studio CSP  in brochures of offertes opgenomen (dan wel genoemde) afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, kleur, afmetingen, enzovoorts, gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer aanleiding zijn tot reclame of schadevergoeding.

2.4 De prijzen genoemd in de offerte of opdrachtbevestiging zijn gebaseerd op de kosten op het moment van de aanbieding. Alle belastingen, heffingen, importheffingen, kosten van transport, verzekeringspremies, etc., die waar, wanneer, en om welke reden dan ook door Studio CSP  verschuldigd zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.5 Voor het geval de kostprijs van de goederen na de offerte of opdrachtbevestiging door welke oorzaak dan ook is gestegen, behouden wij ons het recht voor de kostprijsverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.6 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van artikel 2.5 is het daar bepaalde in het bijzonder van toepassing op wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen en op veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse tegenover buitenlandse valuta waarin Studio CSP  de goederen hebben gekocht.

Artikel 3 Meer- en/of minder werk

3.1 Verlangt opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan, dan dient opdrachtgever deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan Studio CSP  ter kennis te brengen.

3.2 Studio CSP  zal de gevolgen van de wijzigingen voor de prijs van het aangenomen werk schriftelijk aan opdrachtgever bevestigen.

Artikel 4 Uitvoering van het werk

4.1 Studio CSP  voert haar werkzaamheden met de meeste zorgvuldigheid uit en zal bij de uitvoering van de werkzaamheden voorzorgsmaatregelen nemen om schade te voorkomen. Indien de werkzaamheden op locatie worden verricht, dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om afdoende voorzorgsmaatregelen te nemen. Tevens dient opdrachtgever zorg te dragen voor faciliteiten en voorzieningen, zodat Studio CSP ongestoord haar werkzaamheden kan verrichten, zoals op grond van de Arbowet en op grond van andere regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

4.2 Opdrachtgever draagt zorg voor de eventueel verplichte vergunningen, met uitzondering van de vergunningen die Studio CSP wettelijk verplicht is te hebben teneinde de werkzaamheden te mogen uitvoeren.

4.3 Indien Studio CSP zelf voor deze middelen of voorzieningen zorg dient te dragen, kunnen de kosten daaromtrent aan opdrachtgever worden doorbelast. Ook de benodigde extra tijd welke Studio CSP  besteedt aan deze middelen komen ten laste van opdrachtgever. 3

4.4 Indien gedeeltelijke of volledige montage is overeengekomen, verplicht de opdrachtgever zich voor de aflading van de goederen te zorgen en voor een deugdelijke bescherming daarvan vanaf het tijdstip van de levering.

4.5 Al het materiaal van Studio CSP  al of niet verbonden met andere zaken op het werkterrein of de werkplaats is uitsluitend voor het risico van de opdrachtgever. Studio CSP  is gerechtigd tot een volledige vergoeding van het vernietigd, beschadigd, verloren of gestolen materiaal. De kosten van alle herstelwerkzaamheden of opnieuw plaatsen van enig gedeelte der goederen zal in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

4.5 Indien de werkzaamheden op locatie worden verricht, staat opdrachtgever in voor de veiligheid van de werkplek, conform de bepalingen door de wet daaraan gesteld. Mocht de wet ten tijde van de werkzaamheden aan verandering onderhevig zijn, dan is opdrachtgever verplicht dienaangaande afdoende maatregelen te treffen. Studio CSP  is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet (kunnen) voldoen aan veiligheidseisen.

4.5 Indien (een medewerker van) Studio CSP  schade lijdt als gevolg van de onveiligheid van de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, is opdrachtgever daarvoor jegens de medewerker die de schade lijdt en jegens Light International aansprakelijk en gehouden tot vergoeding van die schade.

4.6 Indien een medewerker van Studio CSP  schade lijdt als gevolg van de onveiligheid van de plaats waar de werkzaamheden worden verricht en deze medewerker stelt daarvoor Studio CSP aansprakelijk, dan zal de opdrachtgever Studio CSP  ter zake volledig vrijwaren.

Artikel 5 (Op)levering

5.1 Eventuele (op)leveringstermijnen gelden bij benadering. Hoewel Studio CSP l ernaar streeft de overeengekomen (op)leveringstermijnen stipt na te komen, zijn deze termijnen niet te beschouwen als fatale termijnen. Studio CSP  raakt eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk heeft gemaand tot oplevering van het aangenomen werk, waarbij opdrachtgever Studio CSP  een redelijke termijn van tenminste 3 weken stelt voor de nakoming.

5.2 Overschrijding van de (op)leveringstermijn geeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.

5.3 Tenzij anders is overeengekomen worden de door Light International verkochte goederen af magazijn geleverd en is het transport voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.4 Franco levering binnen Nederland vindt plaats bij een netto factuur waarde van meer dan € 500,- exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook indien franco levering is overeengekomen zijn de goederen en de verpakking daarvan voor rekening en risico van de opdrachtgever zodra met inladen in Purmerend begonnen wordt. Indien de opdrachtgever geen wijze van transport heeft aangewezen, kiest Studio CSP  het naar haar mening meest geschikte transport. Indien zulks uitdrukkelijk en tijdig wordt verzocht door de opdrachtgever, zal Studio CSP  de goederen op kosten van de opdrachtgever verzekeren tegen transport- en andere schade voor het tijdvak gelegen tussen de dag van risico-overgang op de opdrachtgever en de dag dat de goederen in feitelijke macht van de opdrachtgever komen.

5.5 Indien de opdrachtgever om enigerlei reden de goederen niet in ontvangst neemt, heeft Studio CSP  het recht deze goederen voor rekening van de opdrachtgever waar dan ook op te slaan en te verzekeren. Indien de goederen twee maanden na de aanbetaling van de levering nog niet in ontvangst zijn genomen, is Studio CSP  gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst door enkele kennisgeving aan de opdrachtgever te ontbinden, de goederen te vervreemden of terug te nemen. In die gevallen is de opdrachtgever gehouden de gederfde winst te vergoeden, alsmede alle andere schade.

5.6 Levering op afroep van goederen is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Afroeporders hebben een maximale looptijd van ½ jaar na de datum van de schriftelijke totstandkoming van de overeenkomst en dienen voor de in de opdracht gestelde datum te zijn afgenomen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Afroeporders die niet voor twee weken van de afroepdatum aan Studio CSP  schriftelijk worden opgegeven, zal automatisch de datum van afroep de afleverdatum worden. Indien wijzigingen niet binnen twee weken van de afroep datum worden gemeld is Studio CSP  gerechtigd opslagkosten en rente derving in rekening te brengen.

5.7 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

  • hetzij wanneer Studio CSP  aan opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel heeft aanvaard;
  • hetzij wanneer uiterlijk 5 dagen zijn verstreken nadat Studio CSP  aan opdrachtgever heeft laten weten dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten binnen die termijn bezwaar te maken tegen de oplevering.

5.8 Hoewel Studio CSP l zich naar beste kunnen zal inspannen om het door de opdrachtgever beoogde doel te behalen, kan zij voor de realisering van het door de opdrachtgever beoogde doel niet instaan.

Artikel 6 Garantie en Reclameren

6.1 De door Studio CSP  geleverde, door haar elders gekochte goederen of onderdelen daarvan zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die welke Studio CSP  met de desbetreffende leveranciers hiervoor hebben bedongen.

6.2 Deze garantie geldt niet indien:

A. de opdrachtgever jegens Studio CSP  in gebreke is;

B. de goederen aan abnormale omstandigheden zoals corrosie of ernstige vervuiling zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksaanwijzing worden behandeld;

C. de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk heeft gereclameerd;

6.3 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Studio CSP  heeft gereclameerd.

6.4 De opdrachtgever zal alle door Studio CSP voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Light International in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit van de geleverde prestatie.

6.5 Indien Studio CSP  een gebrek in de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het factuurbedrag te verlenen.

Artikel 7 Betaling

7.1 Alle door Studio CSP  (in de offerte) genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt.

7.2 Facturen aan opdrachtgever dienen te worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de door Light International verzonden facturen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op verrekening, schuldvergelijking en/of compensatie hoe ook genaamd.

7.4 Indien opdrachtgever niet tijdig het verschuldigde bedrag aan Studio CSP  heeft voldaan, verkeert opdrachtgever in verzuim. Gedurende de tijd dat opdrachtgever in verzuim is, is Studio CSP  gerechtigd om aanspraak te maken op vergoeding van de vertragingsrente van 1,5 % per maand. 6

7.5 Nadat opdrachtgever in verzuim is geraakt, is Studio CSP  bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering/incassering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

7.6 Indien Studio CSP grond heeft om te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichting(en) niet zal kunnen nakomen, is zij gerechtigd zekerheid voor betaling van haar facturen te vorderen. Laat opdrachtgever na de gewenste zekerheid te stellen, dan is Studio CSP  gerechtigd de levering van de goederen of haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Intellectueel eigendom en eigendomsvoorbehoud

8.1 De opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen en producten slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.

8.2 Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Studio CSP afkomstige of door Studio CSP  gebruikte ontwerpen, producten, werkwijze, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Studio CSP , een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, producten, werkwijze, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Studio CSP  voorbehouden.

8.3 Indien de opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 50.000,- aan Studio CSP ongeacht het recht van Studio CSP  de daadwerkelijk geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

8.4 De eigendom van door Studio CSP  geleverde producten wordt uitdrukkelijk voorbehouden tot de volledige koopsom is voldaan.

8.5 Zolang de goederen eigendom zijn van Studio CSP mag de opdrachtgever ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken en mag hij ze niet vervreemden en/of bezwaren.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

9.1 Zolang opdrachtgever in verzuim is met tijdige betaling van het verschuldigde of met betrekking tot andere verplichtingen uit de overeenkomst, is Studio CSP  gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, zonder dat Studio CSP  aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade die daarvan het gevolg is.

9.2 Indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, dan is Studio CSP  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

9.3 Studio CSP  is voorts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien:

  • aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend of een aanvraag daartoe is ingediend;
  • opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  • de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever van toepassing is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend.

9.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van een tekortkoming van opdrachtgever, ontstaat voor opdrachtgever de verplichting alle reeds door Studio CSP  gemaakte en nog te maken kosten en eventuele inkomstenderving aan Light International te vergoeden.

Artikel 10 Aansprakelijkheidbeperking

10.1 Hoewel Studio CSP  bij de uitvoering van haar werkzaamheden de noodzakelijke zorgvuldigheid betracht, kan zij – mede gelet op de aard van in te bouwen objecten en het bewerken van de objecten – het ontstaan van schade niet uitsluiten.

10.2 Studio CSP  is slechts aansprakelijk voor zover de schade het gevolg is van opzettelijk handelen of daarmee gelijk te stellen grove schuld van haar zelf of leidinggevende en ondergeschikten.

10.3 Studio CSP  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade (zoals gederfde winst of kosten van vervangend vervoer) en/of schade aan eigendommen of de persoon van opdrachtgever en/of derden veroorzaakt door de levering van goederen of bij de uitvoering van de werkzaamheden.

10.4 De beperkingen van voorgaande artikelleden blijven buiten toepassing indien opdrachtgever aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Light International. 8

10.5 Het betreden van de werkplaats van Light International geschiedt volledig voor eigen rekening en risico. Hieronder valt eveneens het in- en uitrijden van de werkplaats. Studio CSP  is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het betreden van de werkplaats van Studio CSP .

10.6 Studio CSP  is niet verplicht tot vergoeding van enige schade indien sprake is

van overmacht. Ingeval van overmacht is Studio CSP  gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan staking, bedrijfsbezetting, inbeslagneming, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie goederen

of diensten moeten worden ontvangen, ziekte van medewerkers van Light International, autopech en meer dan gebruikelijke verkeershinder zodat Studio CSP niet tijdig ter plaatse kan zijn.

Website: Websteen